YuYeon'1991   GENERAL GRINDING CONDITIONS OF D-DISK GRINDIER

                     YuYeon'1991 T.02-461-8909  F.02-499-1135  Addr. 38-10, SanGokDong-Ro, HaNam-Si, GeongGi-Do, Korea

 

                   양두연마기 연삭 조건 일람표-2     

 

                   

제품명

CLUTCH PLATE

CLUTCH PLATE

WASHER

사진

외경

Ø90.5

Ø85

Ø114

소재두께

1.74

1.71

2,.3

재질

S35C

S35C

SPCC

경도

HrC46~50

HrC46~50

Hv350 이상

제품두께

1.60

1.60

2.1

총연삭량

0.13

0.11

0.2

치수공차

+/-0.03

+/-0.03

+/-0.03

면조도

Rmax10

Rmax10

Rmax6.3

평행도

-

-

0.03

평면도

-

-

0.10

 

황연삭

황연삭

황연삭

지석형식

 

 

80A36J11YBSLF

지석각도

 

 

0.14입구OPEN

가공회수

1

2

3

1

2

3

*1

2

3

연마량

 

 

 

 

 

 

0.12

 

 

 

정연삭

정연삭

정연삭

지석형식

92A80K12B08VN

92A80K12B08VN

81A240J12B08V1N

지석각도

0.14입구OPEN

0.14입구OPEN

0.14입구OPEN

가공회수

*1

2

3

*1

2

3

1

*2

3

연마량

0.13

 

 

0.11

 

 

0.05

 0.03

 

지석회전방향

정, 역

정, 역

정, 역

Carrier회전수

1.5rpm

1.5rpm

1.2rpm

Carrier구멍수

10개

10개

8개

하지석높이

0.05mm

0.05mm

0.03mm

COOLANT

SEC1000 (80L/min)

SEC1000 (80L/min)

SEC1000 (80L/min)

Dress Interval

 

 

 

Dress 절입량

20µm

20µm

황삭10, 정삭5µm

Dress 회수

5회(상황에 따라 변함)

5회(상황에 따라 변함)

5회(상황에 따라 변함)

Arm 속도

왕복 60sec

왕복 60sec

왕복 60sec

사용 / 미사용

사용

사용

사용

설정 절입

보정량

 +NG

 +15

 보정량

+NG

+15

보정량

 +NG

 +15

 보정량

 +OK

 +5

 5µm

+OK

+5

5µm

 +OK

 +5

 5µm

 -OK

 -5

 

-OK

-5

 

 -OK

 -5

 

 -NG

 -15

 

-NG

-15

 

 -NG

 -15

 

       

Copyright ⓒ 2003 YuYeon'1991. All Rights Reserved.