YuYeon'1991   GENERAL GRINDING CONDITIONS OF D-DISK GRINDIER

                         YuYeon'1991 T.02-461-8909  F.02-499-1135  Addr. 38-10, SanGokDong-Ro, HaNam-Si, GeongGi-Do, Korea

 

                   양두연마기 연삭 조건 일람표-1     

 

                   

제품명

SNAP RING

THRUST WASHER

THRUST WASHER

사진

외경

Ø36.2

Ø40

Ø59.0

소재두께

2.03

5.95

2.16

재질

SAE1060

SK5

SPCC

경도

HrC44~53

HrC40~50

Hv350 이상

제품두께

1.65

5.60

2.0

총연삭량

0.38

0.25

0.16

치수공차

+0.02~-0.03

+/-0.2

+/-0.02

면조도

Ra1.6

Rmax3.2

Rmax4.0

평행도

-

0.02

0.02

평면도

-

-

-

 

황연삭

황연삭

황연삭

지석형식

92A80K12B08VN

80A36J11YBSLF

80A36J11YBSLF

지석각도

0.14입구OPEN

0.17입구OPEN

0.14입구OPEN

가공회수

*1

2

3

*1

2

3

*1

2

3

연마량

0.2

 

 

0.22

 

 

0.12

 

 

 

정연삭

정연삭

정연삭

지석형식

92A80K12B08VN

92A120J12B08V1N

81A240J12B08V1N

지석각도

0.14입구OPEN

0.14입구OPEN

0.14입구OPEN

가공회수

*1

2

3

*1

2

3

*1

2

3

연마량

0.15

 

 

0.03

 

 

0.03

 

 

지석회전방향

정, 역

정, 역

정, 역

Carrier회전수

1.5rpm

1.5rpm

1.5rpm

Carrier구멍수

24개

24개

24개

하지석높이

0.05mm

0.05mm

0.05mm

COOLANT

SEC1000 (60L/min)

SEC1000 (60L/min)

SEC1000 (60L/min)

Dress Interval

 

 

 

Dress 절입량

20µm

황삭10, 정삭5µm

황삭10, 정삭5µm

Dress 회수

5회(상황에 따라 변함)

5회(상황에 따라 변함)

5회(상황에 따라 변함)

Arm 속도

왕복 60sec

왕복 60sec

왕복 60sec

사용 / 미사용

미사용

사용

미사용

설정 절입

보정량

 

 

 

+NG

+15

보정량

 

 

 

 

 

 

+OK

+5

5µm

 

 

 

 

 

 

-OK

-5

 

 

 

 

 

 

 

-NG

-15

 

 

 

 

 

 

Copyright ⓒ 2003 YuYeon'1991. All Rights Reserved.